logo
logo

Informacja dla Klientów Banku

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie realizując obowiązek informacyjny nałożony ustawą z dnia 09 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2015r., poz. 1864), uprzejmie zawiadamia, że osoby fizyczne posiadające rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe lub rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą polecić pisemnie bankowi dokonanie, wypłaty z w/w rachunków, wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, określonej kwoty pieniężnej po swojej śmierci ( tzw. dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Stosownej dyspozycji można dokonać składając pisemne oświadczenie w placówce banku.

Zasady składania i realizacji dyspozycji regulowane są w art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn zm.), który brzmi :

Art. 56

  1. 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  3. 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  4. 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
  5. 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
  6. 6Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty  z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Jednocześnie informujemy, że umowy rachunków dla osób fizycznych zawarte przed 1.07.2016 r., wobec, których ostatnia dyspozycja klienta dotycząca takiego rachunku datowana jest przed 1.01.2007 roku ( tzw. rachunki uśpione), ulegną rozwiązaniu z dniem 1.07.2017 r., chyba, że do tego czasu posiadacz rachunku dokona jakiejkolwiek dyspozycji na tym rachunku.

Niniejsza informacja nie dotyczy rachunków wspólnych osób fizycznych, rachunków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i działalności rolniczej.

                                                                                              Powiślański Bank Spółdzielczy

                                                                                                            w Kwidzynie   

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone