logo
logo

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie zawiadamia, że

 Zebranie Przedstawicieli PBS w Kwidzynie

odbędzie się dnia

11 maja 2017r. o godz.10.00

w siedzibie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

w sali Konferencyjnej (poziom II)

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

  3. Wybór komisji mandatowo –  skrutacyjnej, wnioskowej i ds. odpowiedniości.

  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

  6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2016 rok, w tym informacja z oceny kwalifikacji
      członków Zarządu Banku oraz funkcjonowania polityki zmiennych składników wynagrodzeń oraz informacja
      o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym
      w Kwidzynie.

  7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2016 rok.

  8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok dla:

      a) Prezesa Zarządu Pani Ireny Kopik;

      b) Wiceprezesa Zarządu Pani Anny Baprawskiej;

      c) Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Jankowskiego;

      d) Wiceprezesa Zarządu Pani Iwonny Floryańskiej;

      e)  Członka Zarządu Banku Pani Barbary Warczak;

      f)  Członka Zarządu Banku Pana Tomasza Jankowskiego.

11. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2016 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Banku

15. Przerwa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku i programu działalności Banku na 2017 rok.

17. Odczytanie protokołu komisji ds. odpowiedniości.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej
       oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie
       za 2016 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji ds. odpowiedniości z wyników kolegialnej  
       oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2016 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Banku.

22. Dyskusja. Wolne wnioski.

23. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej wraz z głosowaniem nad zgłoszonymi wnioskami.

24. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z § 24 statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 11.05.2017r. na godz. 10.30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projekty uchwał jakie mają być podjęte wyłożone będą do wglądu we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli.

Kwidzyn, dnia 20.04.2017r.

                                                                   Zarząd

                                                                   Powiślańskiego Banku Spółdzielczego

                                                                  w Kwidzynie

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone