logo
logo

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie zawiadamia, że  Zebranie Przedstawicieli PBS w Kwidzynie odbędzie się dnia 30 maja 2018r. o godz.11.00 w siedzibie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie w sali Konferencyjnej (poziom II) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

 3. Wybór komisji mandatowo –  skrutacyjnej, wnioskowej i ds. odpowiedniości.

 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok, w tym informacja z oceny

      kwalifikacji członków Zarządu Banku oraz funkcjonowania polityki zmiennych składników

      wynagrodzeń oraz informacja o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

      w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie.

  7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017 rok, w tym informacja z wykonania uchwał

      z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań

      Grup Członkowskich.

  8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok dla:

      a) Prezesa Zarządu Pani Ireny Kopik;

      b) Wiceprezesa Zarządu Pani Anny Baprawskiej;

      c) Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Jankowskiego;

      d) Wiceprezesa Zarządu Pani Iwonny Floryańskiej;

      e)  Członka Zarządu Banku Pani Barbary Warczak;

      f)  Członka Zarządu Banku Pana Tomasza Jankowskiego.

11. Przedstawienie protokołu z lustracji przeprowadzonej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym

      przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu za okres od 01.09.2014r. do 30.09.2017r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków z protokołu polustracyjnego, sporządzonego

       przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu z przeprowadzonej lustracji

       w Powiślańskim Banku Spółdzielczym za okres od 01.09.2014r. do 30.09.2017r.

13. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2017r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na  

      członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Powiślańskiego

      Banku Spółdzielczego w Kwidzynie”.

15. Przerwa.

16. Wybór komisji wyborczej.

17. Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Banku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na fundusz zasobowy zysku z lat ubiegłych będącego

       wynikiem zmiany zasad rachunkowości w aspekcie likwidacji kategorii przychodów zastrzeżonych.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku i programu działalności Banku na 2018 rok.

22. Odczytanie protokołów komisji ds. odpowiedniości.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji ds. odpowiedniości z wyników

      indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku

      Spółdzielczego w Kwidzynie za 2017 rok.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji ds. odpowiedniości z wyników kolegialnej   

      oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2017 rok.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji ds. odpowiedniości z wyników

      indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Powiślańskiego

      Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na kadencję obejmującą lata 2018 - 2022.

27. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2018 - 2022.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej PBS w Kwidzynie.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej PBS w Kwidzynie.

30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Banku.

32. Odczytanie protokołu Komisji wyborczej oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej

      PBS w Kwidzynie na kadencję obejmującą lata 2018 - 2022.

33. Dyskusja. Wolne wnioski.

34. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej wraz z głosowaniem nad zgłoszonymi wnioskami.

35. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z § 24 statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 30.05.2018r. na godz. 11.30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za 2017r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projekty uchwał jakie mają być podjęte wyłożone będą do wglądu we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli.

 

Kwidzyn, dnia 09.05.2018r.

Zarząd

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego

w Kwidzynie

 

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone