logo
logo

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku

nr 1/2011  z dnia 12.01.2011r.

Informacja dla klientów
dotycząca gwarantowania depozytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym
w Kwidzynie

 

Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie ( PBS) są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o bankowym Funduszu gwarancyjnym ( tekst jednolity DZ.U. z 2009r. Nr 84 poz. 711 z póź. zm.).

 

Gwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty zgromadzone w PBS w Kwidzynie przez jednego deponenta od dnia wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji  do wysokości ( łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości 100.000 euro obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji. Środki pieniężne zgromadzone w PBS w Kwidzynie niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził
( np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz lokatę oszczędnościową ) traktowane są jako jeden depozyt.

Gwarancją BFG objęte są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe. W przypadku rachunków wspólnych ( np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100.000 euro.

 

Gwarancjom BFG podlegają depozyty:

 1. osób fizycznych
 2. osób prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego
 3. jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 4. szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
   

W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej – deponentem jest ta spółka.

Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, gwarantowane są także ich należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez PBS ( m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

Zobowiązanie BFG wobec deponenta z tytułu gwarantowania depozytów powstaje z dniem spełnienia warunku gwarancji, czyli - w przypadku banku krajowego - dniem wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

 

Gwarancje BFG nie obejmują środków zdeponowanych w banku przez:

 • Skarb Państwa,
 • banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe - w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
 • spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 • w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy
 • o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy
 • o funduszach inwestycyjnych,
 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych,
 • osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
 • członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
 • dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji;

Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których PBS jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np. jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

 

Zasady gwarantowania depozytów przez BFG  są zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dyrektywie 94/19/WE obowiązującej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady oraz  lista banków objętych polskim systemem gwarantowania znajduje się na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl

newsletter

Bank Spółdzielczy 2015 Dom Maklerski Banku BPS
© 2013 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone
investmag