Zasady gwarantowania depozytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym Kwidzynie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie (PBS) są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, działającej na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996).

 

Gwarancjom BFG podlegają depozyty złotowe i walutowe

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności (SKO),
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Wartość gwarancji

 

Gwarancjami BFG w 100 proc. objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę na rachunkach prowadzonych przez banki, do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro.

Rachunki prowadzone dla kilku osób – rachunki wspólne (np. należące do współmałżonków) również objęte są gwarancjami, przy czym w przypadku tych rachunków kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku, ponieważ każdy z tych współposiadaczy uważany jest za deponenta [np. środki na rachunku wspólnym małżonków w kwocie stanowiącej równowartości w 200 tys. euro, będą gwarantowane w 100 %, po 100 tyś. euro dla każdego z małżonków].

Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych, bez względu na o, w jakiej walucie nominowane były depozyty objęte gwarancjami. Do obliczania równowartości euro w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji.

Gwarancjami objęte są również należne deponentowi odsetki, które zostaną naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności.

Środki pieniężne zgromadzone w danej instytucji – niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz lokatę terminową) są traktowane jako jeden depozyt.

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

1. odpłatnego zbycia:

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,
c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie

– jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

2. wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

3. nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,

4. wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

5. wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

6. wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,

7. wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 1 ustawy – Kodeks pracy lub odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach
– są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro.

Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy– Kodeks postępowania karnego, są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro

Ochrona gwarancyjna BFG nie obejmuje:

 • środków zdeponowanych na rachunku uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość, w części co do której orzeczono przepadek,
 • środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną,
 • pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy,
 • środków osób i podmiotów, które nie mogą być uznane za deponenta,
 • przypadków, gdy bank w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne,
 • przypadków, kiedy w związku z usługami świadczonymi przez bank, w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności klientów wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania (np. polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe).

Istnieje obowiązek zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych deponentowi w przypadku, gdy środki zostały zablokowane na rachunku na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,
 • kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,
 • firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje  po tzw. spełnieniu warunku gwarancji.

Dniem spełnienia warunku gwarancji w odniesieniu do banków jest dzień zawieszenia działalności banku wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub dzień wystąpienia przez Fundusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

W przypadku spełnienia warunku gwarancji, podmiot uprawniony do reprezentacji, sporządza listę deponentów uprawnionych na dzień spełnienia warunku gwarancji do odebrania środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty oraz sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat środków gwarantowanych. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Na potrzeby dokonywania wypłat środków gwarantowanych tożsamość deponenta jest weryfikowana w zakresie określonych w ustawie o BFG danych. Weryfikacji danych osoby fizycznej dokonuje się na podstawie danych zawartych w dokumencie tożsamości. Wypłaty w sposób określony powyżej dokonywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Roszczenia                   o wypłatę środków z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.

Zgodnie z ustawą o BFG, instytucje objęte polskim systemem gwarantowania podają do publicznej wiadomości informacje na temat swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W przypadku Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie informacje te dostępne są tutaj.

 

Dodatkowe informacje

Niezależnie od niniejszej informacji, Bank w ramach obowiązków wynikających z ustawy o BFG informuje deponenta o zasadach gwarantowania środków pieniężnych w formie Arkusza informacyjnego dla deponentów, który jest również dostępny jest tutaj.

Więcej informacji na temat zasad gwarantowania depozytów znajduje się na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.bfg.pl.