Powstanie i okres międzywojenny (1919 – 1939)

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, następca prawny Banku Ludowego założony został 2 kwietnia 1919 roku w atmosferze powszechnej mobilizacji ludności polskiej, jakim był okres poprzedzający przeprowadzenie plebiscytu, mającego zadecydować o przynależności tych ziem do Polski, bądź do Prus Wschodnich.
Bank Ludowy z uwagi na ogrom zadań uzyskał specjalność, wyrażającą się w podtytule – Bank Dewizowy. Statut Banku był w tym czasie wzorowany na Bankach Ludowych zrzeszonych przed wojną w Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu.
Działalność finansowa Banku Ludowego w latach 1919 – 1920 była w dużym stopniu powiązana z akcją plebiscytową. W końcu 1920 roku przeszedł on pod opiekę Związku Polaków w Prusach Wschodnich.

 

Działający w latach 1919 – 1920 Bank Ludowy w Kwidzynie spełniał niezmiernie ważne pod względem społecznym zadania, szczególne zaś zasługi należy przypisać tej placówce za swoją żywotność i przydatność w okresie plebiscytowym oraz w czasie budowy Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie. W początkowym okresie istnienia, do roku 1922 kierownikiem Banku był A. Pilarczyk, a od roku 1929 – 1939 Zarząd tworzyli Jan Fiszer – dyrektor i Gertruda Bysikiewicz – pracownik. Długoletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej był Konrad Redmer.

W latach 1919 – 1933 lokal Banku mieścił się w polskim domu społecznym zwanym „Resursą” przy ul. Słowiańskiej. Od 1934 roku do 1939 r. Bank mieścił się w budynku przy ul. Kościuszki 38.
Od dnia 25 sierpnia 1939 roku radiostacje polskie doniosły, że władze hitlerowskie zmusiły Polski Bank Ludowy w Kwidzynie i inne placówki do zawieszenia swojej działalności. Aresztowano działaczy, wychowawców, a nawet młodzież Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie, których wywieziono do obozów koncentracyjnych. Jan Fiszer – dyrektor Banku Ludowego w Kwidzynie zginął w obozie Mathausen – Guzen dnia 29 kwietnia 1941 roku.
W tym pierwszym okresie Bank nasz przetrwał wszelkie trudności gospodarcze i potrafił zdobyć zaufanie ludności polskiej. Był elementem utrzymania polskości na tych ziemiach. Pieniądze złożone w Banku umożliwiały w tym czasie finansowanie potrzeb gospodarczych swoich członków oraz organizowanie różnych imprez i akcji polskich.
Okres powojenny

Obecny Bank wznowił swoją działalność po wyzwoleniu w dniu 27 kwietnia 1946 roku. W latach 1946 – 1948 spełniał ważną rolę pionierską na terenie całego powiatu, była to bowiem jedna z pierwszych instytucji, która w tym czasie udzielała pomocy osiedleńcom i repatriantom, szczególnie rolnikom, na zagospodarowanie otrzymanej z reformy rolnej ziemi.
Zadania Banku w latach 1946 – 1948 koncentrowały się wokół kredytowania indywidualnej gospodarki rolnej, miejscowego rzemiosła i kupców oraz gromadzenia oszczędności.

W dniu 7 stycznia 1951 roku kierownikiem Banku został Jan Kobielski, który tę funkcję pełnił do końca 1981 roku. Znaczne ożywienie działalności Banku przyniósł rok 1975 kiedy złagodzono obciążenia finansowe rolnictwa, zmniejszono wymiary dostaw obowiązkowych, zwiększono pomoc kredytową dla rolnictwa, przywrócono Bankom ich spółdzielczy charakter oraz powołano do życia Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych. W takiej formie organizacyjnej Bank przetrwał do roku 1975. Od tego roku aż do końca 1992 bank był zrzeszony w Banku Gospodarki Żywnościowej.
W latach 1982-2000 funkcję najpierw Dyrektora a następnie Prezesa Banku Rada Nadzorcza powierzyła Krzysztofowi Zielińskiemu . W 1989 roku Bank przeniósł się do nowej siedziby przy ulicy Kopernika 28. W w 1992 rok oddano do użytku nowoczesny oddział Banku przy ul. Warszawskiej. Również w 1992 roku dokonano całkowitej komputeryzacji wszystkich czynności bankowych, połączono kablami światłowodowymi lub połączeniami modemowymi placówki terenowe z Centralą oraz zainstalowano pierwszy w mieście bankomat.
Od stycznia 1993 do grudnia 1994 roku Bank był zrzeszony w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Poznaniu, a od 1995 roku do 2002 w Banku Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie. W chwili obecnej PBS jest zrzeszony w największym zrzeszeniu banków spółdzielczych /359 banków/ w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
W dniu 25 maja 1998 roku nastąpiła fuzja pięciu banków: Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, Gardei, Ryjewie, Sadlinkach i Gronowie Elbląskim i z dniem 31 grudnia tego rok

u powstał Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie.

Dzięki połączeniu potencjału finansowego, technologicznego i organizacyjnego średniej wielkości podmiotów, PBS dołączył do grona największych i pod wieloma względami najlepszych banków spółdzielczych w kraju.
Od listopada 2000 roku do lipca 2007 Prezesem Zarządu był Mirosław Potulski. Od tego czasu do dnia dzisiejszego stanowisko najpierw p.o. Prezesa Zarządu a od marca 2009 Prezesa Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie pełni Irena Kopik.

 

W historii naszego banku istotną rolę odgrywały organy samorządowe takie jak komitety członkowskie a przede wszystkim Rady Nadzorcze. Do liderów działaczy samorządowych należeli:

  • na terenie Gronowa Elbląskiego – Marian Stępniewski – Przewodniczący pierwszej Rady Nadzorczej, Józef Rogowski – Przewodniczący pierwszego Zarządu Banku;
  • na terenie działania Oddziału w Sadlinkach – Emil Maziarz – Przewodniczący pierwszego Zarządu, Antoni Klusek i Julian Stasiewicz – Członkowie pierwszego Zarządu;
  • na terenie działania Oddziału w Gardei – Maksymilian Fragel – wieloletni Przewodniczący Zarządu, Zygmunt Przybylski – długoletni Dyrektor Banku, Eugeniusz Janusiewicz – Członek Rady;
  • na terenie działania Oddziału w Ryjewie – Franciszek Malarczyk – pierwszy Przewodniczący i kierownik Banku, Jan Nowak – organizator i współzałożyciel Banku.
  • 5 stycznia 2007 roku wizytę w Powiślańskim Banku Spółdzielczym złożył profesor Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Rady polityki pieniężnej.