Wybrane elementy bilansu , rachunku zysków i strat oraz wskaźników efektywności działania Banku (w tys. zł.) wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2018

1.

Suma bilansowa

816.041

2.

Depozyty osób prywatnych

496.129

3.

Depozyty pozostałe

229.903

4.

Kredyty i inne należności ogółem

563.252

5.

Wynik na działalności bankowej

25.710

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

16.502

7.

Wynik finansowy brutto

5.232

8.

Wynik finansowy netto

4.060

9.

Kapitał uznany

65.647

10.

*ROE brutto

8,07

11.

ROA brutto

0,64

12.

C/I

64,65

13.

Łączny wskaźnik kapitałowy

13,82

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata ubiegłe znajdują się na stronie internetowej banku www.powislanski.pl w zakładce Raporty.

  • suma bilansowa obrazuje skalę działania Banku
  • *ROE – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych (annulizowany wynik netto/średnie kapitały ogółem)
  • ROA – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z aktywów Banku
  • C/I – relacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej
    o wynik na pozostałej działalności operacyjnej
  • łączny wskaźnik kapitałowy – określa stopień pokrycia funduszami własnymi aktywów netto i zobowiązań pozabilansowych w zależności od tzw. wag ryzyka.
    Wg. prawa bankowego minimalna wartość nie może być niższa niż 8%
  • kapitał uznany – przyjmowany do wyliczenia łącznego wskaźnika kapitałowego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress