Wybrane elementy bilansu , rachunku zysków i strat oraz wskaźników efektywności działania Banku (w tys. zł.) wg stanu na dzień 30.06.2018r.

Lp.

Wyszczególnienie

30.06.2018

1.

Suma bilansowa

795.507

2.

Depozyty osób prywatnych

487.877

3.

Depozyty pozostałe

219.793

4.

Kredyty i inne należności ogółem

536.733

5.

Wynik na działalności bankowej

12.384

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

7.684

7.

Wynik finansowy brutto

2.836

8.

Wynik finansowy netto

2.237

9.

Kapitał uznany

66.859

10.

*ROE brutto

8,77

11.

ROA brutto

0,71

12.

C/I

63,03

13.

Łączny wskaźnik kapitałowy

15,10

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata ubiegłe znajdują się na stronie internetowej banku www.powislanski.pl w zakładce Raporty.

  • suma bilansowa obrazuje skalę działania Banku
  • *ROE – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych (annulizowany wynik netto/średnie kapitały ogółem)
  • ROA – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z aktywów Banku
  • C/I – relacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej
    o wynik na pozostałej działalności operacyjnej
  • łączny wskaźnik kapitałowy – określa stopień pokrycia funduszami własnymi aktywów netto i zobowiązań pozabilansowych w zależności od tzw. wag ryzyka.
    Wg. prawa bankowego minimalna wartość nie może być niższa niż 8%
  • kapitał uznany – przyjmowany do wyliczenia łącznego wskaźnika kapitałowego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress