Wybrane elementy bilansu , rachunku zysków i strat oraz wskaźników efektywności działania Banku wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2023r.

1.

Suma bilansowa (tys. zł)

1 081 102

2.

Depozyty osób prywatnych (tys. zł)

547 325

3.

Depozyty pozostałe (tys. zł)

398 467

4.

Kredyty i inne należności ogółem (tys. zł)

506 140

5.

Wynik na działalności bankowej (tys. zł)

53 941

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją (tys. zł)

22 686

7.

Wynik finansowy brutto (tys. zł)

23 945

8.

Wynik finansowy netto (tys. zł)

19 525

9.

Kapitał uznany (tys. zł)

99 117

10.

*ROE netto annualizowane (%)

20,92

11.

ROA netto annualizowane (%)

1,89

12.

C/I (%)

42,43

13.

Łączny wskaźnik kapitałowy (%)

21,4290

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata ubiegłe znajdują się na stronie internetowej banku www.powislanski.pl w zakładce Raporty.

  • suma bilansowa obrazuje skalę działania Banku
  • *ROE – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych (annulizowany wynik netto/średnie kapitały TIER 1)
  • ROA – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z średnich aktywów Banku
  • C/I – relacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej
    o wynik na pozostałej działalności operacyjnej
  • łączny wskaźnik kapitałowy – określa stopień pokrycia funduszami własnymi aktywów netto i zobowiązań pozabilansowych w zależności od tzw. wag ryzyka.
    Wg. prawa bankowego minimalna wartość nie może być niższa niż 8%
  • kapitał uznany – przyjmowany do wyliczenia łącznego wskaźnika kapitałowego