Wybrane elementy bilansu , rachunku zysków i strat oraz wskaźników efektywności działania Banku wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Lp.

Wyszczególnienie

30.06.2022r.

1.

Suma bilansowa (tys. zł)

946 052

2.

Depozyty osób prywatnych (tys. zł)

439 095

3.

Depozyty pozostałe (tys. zł)

394 418

4.

Kredyty i inne należności ogółem (tys. zł)

521 274

5.

Wynik na działalności bankowej (tys. zł)

22 609

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją (tys. zł)

9 827

7.

Wynik finansowy brutto (tys. zł)

11 502

8.

Wynik finansowy netto (tys. zł)

9 264

9.

Kapitał uznany (tys. zł)

87 126

10.

*ROE brutto annualizowane (%)

32,52

11.

ROA brutto annualizowane (%)

2,43

12.

C/I (%)

43,40

13.

Łączny wskaźnik kapitałowy (%)

21,42

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata ubiegłe znajdują się na stronie internetowej banku www.powislanski.pl w zakładce Raporty.

  • suma bilansowa obrazuje skalę działania Banku
  • *ROE – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych (annulizowany wynik netto/średnie kapitały ogółem)
  • ROA – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z aktywów Banku
  • C/I – relacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej
    o wynik na pozostałej działalności operacyjnej
  • łączny wskaźnik kapitałowy – określa stopień pokrycia funduszami własnymi aktywów netto i zobowiązań pozabilansowych w zależności od tzw. wag ryzyka.
    Wg. prawa bankowego minimalna wartość nie może być niższa niż 8%
  • kapitał uznany – przyjmowany do wyliczenia łącznego wskaźnika kapitałowego