Wybrane elementy bilansu , rachunku zysków i strat oraz wskaźników efektywności działania Banku wg stanu na dzień 30.06.2023r.

Lp.

Wyszczególnienie

30.06.2023r.

1.

Suma bilansowa (tys. zł)

1 015 805

2.

Depozyty osób prywatnych (tys. zł)

476 916

3.

Depozyty pozostałe (tys. zł)

408 508

4.

Kredyty i inne należności ogółem (tys. zł)

484 600

5.

Wynik na działalności bankowej (tys. zł)

26 442

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją (tys. zł)

10 425

7.

Wynik finansowy brutto (tys. zł)

13 743

8.

Wynik finansowy netto (tys. zł)

10 949

9.

Kapitał uznany (tys. zł)

99 611

10.

*ROE netto annualizowane (%)

28,44

11.

ROA netto annualizowane (%)

2,19

12.

C/I (%)

39,15

13.

Łączny wskaźnik kapitałowy (%)

24,54

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata ubiegłe znajdują się na stronie internetowej banku www.powislanski.pl w zakładce Raporty.

  • suma bilansowa obrazuje skalę działania Banku
  • *ROE – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych (annulizowany wynik netto/średnie kapitały TIER 1)
  • ROA – wskaźnik obrazujący stopę zwrotu z średnich aktywów Banku
  • C/I – relacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej
    o wynik na pozostałej działalności operacyjnej
  • łączny wskaźnik kapitałowy – określa stopień pokrycia funduszami własnymi aktywów netto i zobowiązań pozabilansowych w zależności od tzw. wag ryzyka.
    Wg. prawa bankowego minimalna wartość nie może być niższa niż 8%
  • kapitał uznany – przyjmowany do wyliczenia łącznego wskaźnika kapitałowego