Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Klient Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

 1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
 2. Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
 3. Klient może składać skargę/reklamację :
  1. na piśmie – w każdej placówce bankowej obsługującej klientów lub pocztą na adres Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, 82 – 500 Kwidzyn, ul. Kopernika 28,
  2. ustnie – telefonicznie pod numer 55 261 45 30  lub osobiście w każdej placówce bankowej obsługującej klientów,
  3. w formie elektronicznej – dla osób korzystających z bankowości elektronicznej PBS w Kwidzynie (internet banking, internet banking dla firm) w zakładce ,,Inne> Poczta> Wiadomości”
 4. W przypadku złożenia skargi/reklamacji na piśmie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, Bank może zażądać weryfikacji osoby składającej skargę/reklamacje, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o tajemnicy bankowej.
 5. Skargi /reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia. Na żądanie Klienta Bank potwierdza przyjęcie skargi/reklamacji w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem
 6. Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 7. Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym Klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.
 8. Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w stosunku do użytkownika będącego osobą fizyczną, natomiast w stosunku do użytkowników dotyczących praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych termin ten wynosi 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji
 9. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 15 lub 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o:
  1. przyczynie opóźnienia,
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9, termin rozpatrzenia reklamacji/skargi przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni od daty jej otrzymania, w stosunku do użytkownika będącego osoba fizyczną, natomiast w stosunku do użytkowników dotyczących praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych termin ten wynosi 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 11. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/reklamacji wysyłane jest do Klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z Klientem przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę/reklamację w innej formie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym,
 12. W przypadku nie uwzględnienia skargi/reklamacji Klienta istniej możliwość i sposób odwołania się do Zarządu Banku,
 13. Możliwość złożenia do Rzecznika Finansowego zażalenia w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi w trybie odwoławczym na skargę przez Zarząd Banku,
 14. Możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta, w przypadku klientów będących konsumentami.
 15. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązania sporów przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich,

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress