OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

  1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie oświadcza , że przyjął i zobowiązuje się do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17), których treść jest dostępna na stronie internetowej Banku.
  2. Zasady, o których mowa w ust. 1 będą wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.
  3. W Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:
  • 8 ust. 4 w części dotyczącej:

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Bank, odstępuje od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad.  Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich  osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione.

 

  • 11 dotyczące przeprowadzania transakcji z podmiotami powiązanymi

Uzasadnienie : Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących  § 11”  Zasad Ładu Korporacyjnego”  do Polityki ZŁK ,

 

  • 12 ust.1 i 2 w brzmieniu:

,, 1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.

  1. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.”

Uzasadnienie: Bank odstępuje od stosowania zasady o niezwłocznym dokapitalizowaniu instytucji nadzorowanej ze względu na  fakt, że  nie ma wiążącego wpływu na sposób postepowania i  autonomicznie podejmowane decyzje przez swoich udziałowców.

  1. Ponadto w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nie stosuje się  Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zawartych w ,:
  •   53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą działalności  Banku.

 Zasady Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego

Ocena – Zasad Ładu Korporacyjnego

 Struktura Organizacyjna 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress