Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta. Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego:

  • dowód osobisty,

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „ROR” służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a także umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
  • uzyskanie kredytu w rachunku,
  • regulowanie jednorazowych lub okresowych płatności wobec osób trzecich,
  • otrzymanie i korzystanie z kart płatniczych i kredytowych,,
  • zarządzanie rachunkiem za pośrednitwem serwisu telefonicznego „Bankofon” i internetowego „Internet Banking”, „Home Banking”,
  • otrzymanie informacji o zmianie salda z wykorzystaniem SMS.

Zlecenia stałe

Posiadacz rachunku może zlecić przelew pieniędzy na inny rachunek w PBS Kwidzyn lub innym banku krajowym. Może to być polecenie jednorazowe, lub tzw. zlecenie stałe. Zlecenia stałe są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat i zobowiązań.

Istnieje możliwość wykonania przelewu z datą bieżącą oraz z przyszłą datą realizacji z wyjątkiem przelewów do ZUS i US – tylko z datą bieżącą. Wykonanie przelewu poza oddziałem prowadzącym rachunek nie powoduje wydłużenia czasu jego realizacji. Jeśli wskazana data realizacji przelewu jest dniem wolnym od pracy to jego realizacja nastąpi następnego dnia roboczego po wskazanym dniu. Oprocentowanie rachunku ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych w PBS Kwidzyn„.

 Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem ROR