• Kredyt udzielany jest rolnikom przechowującym zboża lub rzepak we własnych oraz zewnętrznych magazynach.
  • Wysokość kredytu do 70% wartości przechowywanego zboża lub rzepaku.
  • Okres kredytowania do 30.09.2016 r.
  • Prowizja za udzielenie kredytu 0,50%
    + pozostałe opłaty i prowizje pobierane zgodnie z Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych obowiązującą w PBS Kwidzyn.
  • Oprocentowanie według zmiennej stopy WIBOR 3M + 1,95% marży Banku ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.WIBOR 3M – zmiana co kwartał wyliczana, jako średnia arytmetyczna z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.