Programy operacyjne w ramach wykorzystania funduszy UE w Polsce:

 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej;
 5. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 7. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich;
  oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych.

Kredyt udzielany jest:

 1. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, lub rolnikom i domownikom w rozumieniu ustawy o KRUS;
 2. osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą, lub gospodarstwom rolnym;
 3. jednostkom samorządu terytorialnego, lub jednostkom dla których organem założycielskim jest JST;
 4. organizacjom pozarządowym i innym Beneficjentom Programów wymienionych

kredyt przeznaczony na sfinansowanie do 85% kosztów projektu realizowanego w ramach, właściwego Programu.

Okres kredytowania:

 1. krótkoterminowy – z okresem kredytowania do 1 roku,
 2. średnioterminowy – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
 3. długoterminowy – z okresem kredytowania powyżej 3 lat maksymalnie do 15 lat

Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.

Prowizja i opłaty od przyznanego kredytu pobierane są zgodnie z  „Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych„.