Posiadacz rachunku IKE otrzyma:

  • zabezpieczenie przyszłości – wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • opłacalność dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego,
  • brak kosztów związanych z prowadzeniem rachunku.

Warunki otwarcia:

  • złożenie przez oszczędzającego oświadczenia, że nie jest posiadaczem innego IKE (w jakiejkolwiek instytucji finansowej),
  • dla osób, które ukończyły 55 rok życia warunkiem otwarcia jest złożenie oświadczenia, że klient nie dokonał wypłaty z IKE.

Wpłaty / Limity wpłat:

  • Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października  2022 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2023 wynosi 20 805 zł.

    Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia 125 października   2022 r.  poz. 1008.

 

Oprocentowanie rachunku ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych w PBS Kwidzyn”.


Oświadczenie wymagane Rozporządzeniem SFDR przekazywane przed zawarciem umowy o Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Oświadczenie publikowane jest w celu realizacji wymogów SFDR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, w związku z oferowanym przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie produktem emerytalnym tj. Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE).

W związku z tym, iż w ofercie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie znajduje się produkt – IKE, stanowiący produkt emerytalny w rozumieniu art. 2 pkt 8) Rozporządzenia SFDR, Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie uznaje się za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego IKE wynikających z Rozporządzenia SFDR.

Rozporządzenie SFDR to akt prawa europejskiego, który ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawienia przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych. Zgodnie z art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oferowane jest przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, jest wyodrębnionym rachunkiem oszczędnościowym, nie będącym rachunkiem płatniczym, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta, stad też produkt nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju o którym mowa w art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie oświadcza, że tworząc produkt emerytalny IKE z uwagi na charakterystykę zbliżoną do lokaty oszczędnościowej, nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.