Gwarancja wystawiana przez Bank ma formę dokumentu gwarancyjnego, który może zabezpieczać jedną określoną transakcję.

Bank udziela gwarancji, regwarancji i poręczenia na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a posiadających zdolność prawną, w celu zabezpieczenia wykonania wobec nich zobowiązań wynikających z umów określonych w zleceniu.

Udzielone gwarancje i poręczenia mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań zleceniodawcy z tytułu:

  • Kredytów zaciągniętych w innych bankach,
  • Innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności.

Warunkiem udzielenia gwarancji lub poręczenia jest posiadanie przez zleceniodawcę:

  • Rachunku bieżącego w Banku,
  • Zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do uregulowania gwarantowanego zobowiązania w terminie jego zapłaty, oraz posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia.

Gwarancja wadialna jest udzielana w celu zabezpieczenia roszczeń organizatora przetargu w stosunku do uczestnika w przypadku, gdy uczestnik wycofa się z przetargu, zmieni warunki oferty, odmówi podpisania kontraktu po wygraniu przetargu, odmówi dostarczenia dalszych gwarancji lub wypełnienia innych warunków. Gwarancja jest składana jako wadium przez uczestnika do przetargu.

Gwarancja zwrotu zaliczki udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń kupującego względem sprzedającego, w przypadku gdyby sprzedający nie wykonał umowy i odmówił zwrotu zaliczki.

Gwarancja należytego wykonania umowy udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń kupującego, które powstaną w przypadku, gdy sprzedający towary lub wykonawca usług nie wykona bądź nieprawidłowo wykona umowę i odmówi zapłacenia kar umownych.

Gwarancja spłaty kredytu udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń kredytodawcy wobec kredytobiorcy dotyczących kredytu/pożyczki niespłaconego w terminie, zgodnie z warunkami kontraktu lub umowy kredytowej.

Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń sprzedawcy w stosunku do kupującego w przypadku, gdy kupujący nie zapłaci za towary lub usługi w uzgodnionym terminie.

Gwarancja zapłaty rat leasingowych udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń leasingodawcy wobec leasingobiorcy w przypadku, gdy leasingobiorca nie spłaci raty leasingowej w terminie określonym w umowie.

Gwarancja zapłaty długu celnego wystawiana jest w celu zabezpieczenia roszczeń izby celnej wobec podmiotu zobowiązanego do zapłaty: długów celnych, podatków, innych opłat w sprawach celnych i należnych odsetek, jeżeli ich zapłacenie stanie się wymagalne.

Gwarancja akcyzowa udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń organów celnych wobec podmiotu zobowiązanego do zapłaty zobowiązań podatkowych, powstałych z tytułu produkcji i nabywania wyrobów akcyzowych, jeżeli ich zapłacenie stanie się wymagalne.

Oprocentowanie gwarancji ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.

Prowizja i opłaty od przyznanej gwarancji pobierane są zgodnie z  „Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych„.