Minimalna kwota kredytu wynosi 50.000 zł.

Kwota kredytu nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości  stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Bank udziela kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na :

  • finansowanie bieżących potrzeb tj. zwiększenia środków finansowych Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego
  • finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą , których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego
  • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w poprzednich latach jednak nie później niż 3 lata przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny
  • spłatę kredytów zaciągniętych w innych bankach na cele związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej
  • inne gospodarczo uzasadnione cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.

Prowizja i opłaty od przyznanego kredytu pobierane są zgodnie z  „Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych„.