Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.
Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym (za pomocą systemu SWIFT). Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku (do godziny określonej w umowie) Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym.

Stosownie do statusu prawnego i charakteru prowadzonej działalności, do Wniosku o otwarcie rachunku, Klient powinien dołączyć nastepujące dokumenty:

 • Przedsiębiorca (podmiot prowadzacy działalność gospodarczą)◦dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź innej ewidencji, koncesję albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji,
 • wskazać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiazków majątkowych,
 • przedstwić zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
 • przedstawić inne dokumenty o ile obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
 • Jednostki i zakłady budżetowe, samorządy terytorialne, organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia, oraz inne podmioty winny:◦przedstawić dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa (statut i uchwały poświadczające uprawnienie do reprezentowania),
 • wskazać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych (wyciąg z rejestru sądowego)

Korzyści

 • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
 • korzystanie z kredytów, kart bankowych, i innych usług bankowych oferowanych przez PBS Kwidzyn,
 • możliwość otrzymywania wyciągów z rachunku w sposób dogodny dla klienta,
 • możliwość otwarcia rachunku w walucie wymienialnej (EURO; USD),
 • możliwość obsługi za pośrednictwem telefonu i home bankingu w ramach usług bankowości elektronicznej
 • możliwość otrzymywania informacji o zmianach salda na rachunku poprzez SMS.

Oprocentowanie rachunku ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych w PBS Kwidzyn„.