Szanowni Klienci,

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 roku Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, członkowie rodziny osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne, a także bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne proszone są o kontakt z właściwą Placówką Banku.

W dniu 27.07.2021 roku zostało ogłoszone rozporządzenie ministra finansów w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących na eksponowanym stanowisku publicznym, wchodzi ono w życie z dniem 30.10.2021 roku. (Link)

W myśl przepisów osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP) są osoby fizyczne zajmujące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

 • szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezesi Rady Ministrów,
 • członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie,
 • członkowie organów zarządzających partii politycznych,
 • członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych,
 • członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • ambasadorowie, charges d’affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
 • członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 • dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 • dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

W myśl przepisów osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są:

 • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

W myśl przepisów, przez definicję członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

 • małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 • dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 • rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

 

Z poważaniem
Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

 

Pliki do pobrania:

PEP – WYKAZ STANOWISK I FUNKCJI POLITYCZNYCH

OŚWIADCZENIE KLIENTA DOTYCZĄCE PEP