Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – Wakacje kredytowe

Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Wniosek możesz złożyć od 29 lipca.

 • W 2022 roku możesz zawiesić 2 raty w każdym kwartale, w kolejnym roku po 1 miesiącu w kwartale. Łącznie możesz zawiesić spłatę 8 rat kapitałowo-odsetkowych.
 • Zawieszanie spłaty wydłuży okres kredytowania
 • O zawieszenie spłaty można wnosić wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Dotyczy następujących produktów kredytowych : Kredyt mieszkaniowy „Własna Chata”, Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”,  Kredyt Lokatorski, Kredyt konsumpcyjny hipoteczny z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

WZÓR WNIOSKU O WAKACJE KREDYTOWE

Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Kiedy i na jaki czas mogę zawiesić spłatę kredytu?

 • Czy muszę złożyć wniosek przed końcem lipca? 

Nie. Żeby zawiesić ratę sierpniową, musisz złożyć wniosek przed dniem płatności raty w sierpniu.

Przykład: Jeśli dzień płatności raty jest 5 sierpnia, to masz czas na złożenie wniosku do 4 sierpnia. Lub ostatecznie w dniu płatności raty. Nie odkładaj jednak złożenia wniosku do ostatniego dnia, w przypadku braków formalnych nie będziemy mieć czasu aby to naprawić i zawieszenie może być niemożliwe.

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

Jeśli zawiesisz spłatę kredytu, okres kredytowania wydłużymy o okres zawieszenia. W czasie zawieszenia spłaty nie będziemy pobierać rat, ani nie naliczymy żadnych odsetek. Będziemy pobierać jedynie składki ubezpieczeniowe.


Pamiętaj, że możesz zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego

Zawieszenie spłaty może dotyczyć tylko kredytu przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.


Jak mogę złożyć wniosek?

 1. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 
 2. PLACÓWKA BANKU
 3. E-MAIL (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisany skan dokumentu)

Jeżeli Kredyt został udzielony dla więcej niż 1 Kredytobiorcy, na wniosku powinni podpisać się wszyscy Kredytobiorcy. Jeżeli nie masz takiej możliwości, poproś pozostałych Kredytobiorców o podpisanie Pełnomocnictwa (wzór) i dostarcz nam razem z Wnioskiem.

Wniosek w bankowości elektronicznej składa 1 Kredytobiorca, jednak aby Wniosek był kompletny koniecznym jest dostarczenie Pełnomocnictwa pozostałych Kredytobiorców. Pełnomocnictwo możesz wysłać nam w formie skanu na adres e-mail placówki Banku


Pamiętaj!

 1. Wniosek nie zostanie przyjęty jeśli nie będzie miał kompletu podpisów lub nie zostaną dostarczone Pełnomocnictwa wszystkich Kredytobiorców.
 2. Zarówno wniosek jak i Pełnomocnictwo możesz dostarczyć nam za pośrednictwem poczty e-mail. Korespondencję kieruj bezpośrednio do swojej placówki. Adresy e-mail do poszczególnych placówek znajdziesz tu: https://www.powislanski.pl/placowki-i-bankomaty/mapa-placowek/
 3. Nie musisz składać wniosku w ostatnich dniach lipca! Pamiętaj tylko aby zrobić to na kilka dni przed terminem płatności raty.


INFORMACJA O RYZYKACH

 

 1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.